Warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Wadamed Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

 

Niniejsze Ogólne Warunki  Handlowe ustanawiają zasady przeprowadzania transakcji handlowych pomiędzy podmiotami składającymi zamówienia na usługi oferowane przez Wadamed Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są zamieszczone w Internecie na stronie internetowej www.wadamed.pl w sposób gwarantujący Klientom pełny dostęp do nich, celem zapoznania się z ich treścią. Jednocześnie każdy Klient, bez względu na sposób kontaktu z WADAMED, jest informowany o niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i możliwości zapoznania się z ich treścią, natomiast złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją tych warunków przez Klienta, chyba że w treści oferty strony wyraźnie wskażą inny sposób regulacji określonych praw i obowiązków.

  1. Do czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia WADAMED pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji.
  1. Złożenie zamówienia jest wiążące, rezygnacja z zamówienia może skutkować obciążeniem z tytułu poniesionych przez WADAMED kosztów.
  1. Gwarantem dla sprzedawanych produktów jest ich producent.
  1. Klient zobowiązuje się do składowania i transportu produktów zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz zaleceniami producenta.
  1. Klient zobowiązany jest do odbioru produktów  poprzez swego przedstawiciela w terminie ich dostawy do siedziby Klienta lub dostawy do  siedziby WADAMED, jeśli usługa nie obejmowała transportu. WZ lub list przewozowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
  1. WADAMED zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od WADAMED. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, WADAMED  zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktury za poprzednie partie.
  1. Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta.
  1. WADAMED oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi, przepisami BHP oraz PPOŻ.
  1. Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT zgodnie z par. 19 , p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 z dnia 15 Maja 1993 , poz. 176). Niniejszym upoważnia Wadamed do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  1. Klient oświadcza, iż zna warunki użytkowania produktów oferowanych przez WADAMED, nie może się powoływać na niewiedzę w tym zakresie.
  1. WADAMED nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych, jeśli klient nie przekazał wyspecyfikowanych wymagań.
  1. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu transakcji nie przysługuje prawo zwrotu towaru, Klientowi przysługuje natomiast prawo dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym oraz wymiany towaru.
  1. Reklamacja złożona może być jedynie na piśmie, z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
  1. WADAMED zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie  14  od otrzymania zgłoszenia. Okres usunięcia wady zależny jest od dostępności surowców i może ulec wydłużeniu o czym WADAMED niezwłocznie poinformuje Klienta.
  1. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest do udostępnienia  miejsca wykonania prac lub dokumentacji fotograficznej.
  1. Złożenie zamówienia jest wiążące, rezygnacja z zamówienia może skutkować obciążeniem z tytułu poniesionych przez WADAMED kosztów  wysokości do 15 % wartości zamówienia w przypadku produktów standardowych oraz w wysokości 100% w przypadku farb mieszanych lub importowanych na indywidualne zlecenie Klienta.
  1. Zamówienia złożone do godziny 9:00 są realizowane w bieżącym dniu, z dostawą następnego dnia roboczego. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu tego z działem sprzedaży.
  1. Zamówienia złożone telefonicznie przez osoby upoważnione potwierdzane są przez WADAMED poprzez mail. Brak odpowiedzi w ciągu 3 godzin traktujemy jako akceptację warunków zamówienia.
  1. WADAMED może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy. WADAMED zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
  1. Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem WADAMED, w tym w szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie.
  1. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny w Gdyni.
  1.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.