Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez

Wadamed Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-578), ul. Wiczlińska 81,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer 0000422282, Regon 221677869, NIP 9581660575 (Administrator). Określa
zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od
klientów i użytkowników serwisu internetowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub
korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje
warunki niniejszej polityki prywatności.

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Wadamed Sp. z o.o. Sp.k. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy
powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przetwarzane dane osobowe nie są przesyłane do państw trzecich i do organizacji międzynarodowych.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
a. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
b. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
c. podczas korzystania z zasobów strony www.wadamed.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.
Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Wadamed Sp. z o.o. sp.k., zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego
serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Wadamed Sp. z o.o. sp.k.,

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Wadamed Sp. z o.o. sp.k. na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Wadamed Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
2. Wadamed Sp. z o.o. Sp.k. respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Wadamed Sp. z o.o. sp.k. pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Wadamed Sp. z o.o. sp.k. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na
stronie internetowej Administratora.